داغلي فریده افریدۍ په مرګ باندي

نن د پښتون اولس په کور یو بل غم  راغلو، له د سندرغاړی غزاله جاوید د قبر خاوری وچې شوی هم نه وئ، چې د پښتونخواه یو ديره نېک خویې پښتانه فریده آفریدی چې د ښځو د حقوقو فعاله هم وه هغه ووژلې شوه.

فریده خپل د پیښور د کور نه خیبراجنسی ته په تګ وه چې ناپېژندوی وسله والو د ورځ په رڼا کښې ووژله. فریده د پنځه ویشت کلن عمر کښې د خپل ژوند پلاوی د پښتنو ښځو مرسته، پرمختګ، وداني او خپلواکي يو مقصد ګـنـړلې و. د نن دې وختونو او حالات کښې چې د پښتنو ښځو خقوق او خپلوکي ځان ته يو خطر لري، په داسی وخت کښې د فریده مرګ یواځی د هغې مرګ نه دی،

دا د هغه جهد باندی ګوزار دې چې کم مونږ ډیرو پښتانه خپل د ژوند مقصد ګـڼـړلې دی. نن زمونږ اولس ډير په بې وسۍ په غړو سترګو د خپل د خوب ماتېدلو ننداره کوي.

فریده د يو ناحکومتي آداری *سویرا* بنسټ ایښودونکي  وه، د دې آداری بنسټ په ۲۰۰۴ کښې اښودلې شوی و، او په خېبرپښتونخواه او په فاټا کښې دا پښتنو ښځو مرسته يې کوله. د فریده غټه ګناه د وه چې هغې د پښتنو ښځو خپلواکي غوښتله، کم چې د طالبانو په نظر کښې یو غټه ګناه ده. که چا د فریده زړوکو (کالی) ته پام کړي وي نو خپله به پوهی شی چې طالبان یواځی هغه ښاځې نه وژني چې څوک ستر(پرده) نه کوې، دوئ سترکونکي ښځی هم وژنی، ځکه چې دوی خپل جنګ په هر هغه چا ورته (شروع) کړی چې څوک د پښتنو پرمختګ او خپلواکي غواړي. ښايږي (پکار ده) چې مونږ دې خبری ته پام وکو او ځان نه دا تپوس  وکو چې طالبانو د ښځو آزادی نه خواښیږي؟ او که د دوی جنګ یواځي په ښځه زات دی؟

My article was originally published on Afghan Jirga at the following link: http://www.afghanjirga.com/articles/514-farida-afridi-death.html

I'd love to read your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s